Vedtægter

Vedtægter

 §1 - Navn og hjemsted
 §2 - Formål
 §3 - Økonomi
 §4 - Bestyrelse
 §5 - Generalforsamling
 §6 - Ekstraordinær generalforsamling
 §7 - Medlemskab
 §8 - Regnskab
 §9 - Drift
 §10 - Vedtægtsændringer
 §11 - Opløsning

 

VEDTÆGTER FOR "DANSK ALBANSK KULTURHUS"

§1 NAVN OG HJEMSTED

Navnet er "DANSK ALBANSK KULTURHUS" Dets hjemsted er Københavns Kommune, Theklavej 26 2400 København NV

§2 FORMÅL

Formålet er at have et samlingssted for medlemmerne til afholdelse af faglige og kulturelle aktiviteter.

§3 ØKONOMI

Foreningen drives som virksomhedsform ’115 Frivillig forening’ Foreningens økonomi bygger på årligt kontingent fra medlemmerne.

§4 BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Der vælges 3 medlemmer som bestyrelsessuppleanter.
Genvalg kan finde sted og alle medlemmer kan stille op til bestyrelsesposter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Disse personer udgør forretningsudvalget (F U) og tegner foreningen over for offentlige myndigheder m.v. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del i foreningens evt. overskud.

§5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan evt. vælge at indkalde personlig til alle medlemmer. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og evt. budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg i.hht. vedtægter
7. Eventuelt, herunder kan intet vedtages
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen har ret til at indstille medlemmer og enkeltpersoner til æresmedlemsskab af foreningen.

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mere end halvdelen af medlemmerne fremsætter ønske herom. Anmodningen skal være skriftlig og indeholde det/de punkter, som ønskes behandlet. På en ekstraordinær generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end det/de forhold, som har givet anledning til afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling SKAL afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er tilgået bestyrelsen. Indkaldelse finder sted som for den ordinære generalforsamling.

§7 MEDLEMSKAB

Bestyrelsen forestår afsendelse af kontingent girokort hvert år inden udgangen af marts måned. Medlemskab er gældende fra l. januar - 31. december Kontingentstørrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling. Manglende betaling af kontingent betragtes fra foreningens bestyrelse som udmeldelse.

§8 REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren har ansvaret for, at husets regnskab bliver ført forsvarligt, samt udarbejdelse af årsregnskab og evt. budget. Regnskabet skal være revideret af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer

§9 DRIFT

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst een gang i hvert kvartal. Der føres protokol over afholdte møder, herunder generalforsamlinger, med indføjelse af trufne beslutninger.

§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af foranstående vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal, efter vedtagelse, offentliggøres på foreningens hjemmeside. Vedtagelse af ændringer er betinget af at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

§11 OPLØSNING

Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted på 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal være enstemmighed om anvendelse af § 11. Evt. midler skal tilbagebetales til medlemmer efter den indbetalte andel ved anskaffelse af bygninger og inventar.
Således vedtaget på generalforsamling den 12.december 2010 i Dansk Albansk Kulturhus